Regulamin

Regulamin określa zakres i warunki korzystania przez Abonenta z serwisu internetowego, stanowiącego własność Selly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. §1. Definicje w rozumieniu niniejszego regulaminu
 1. Usługodawca – właściciel serwisu internetowego www.selly.pl, tj. Selly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 21/13, 50-202 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684539, NIP: 8961565693, REGON: 367683150, kapitał zakładowy: 110.000 zł.
 2. Abonent – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z oprogramowania Sklepu internetowego w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową nie będąca konsumentem, w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 3. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym Abonenta lub korzystająca z jego zasobów.
 4. Sklep internetowy – program komputerowy służący do prowadzenia sprzedaży towarów i usług przez Internet, dostępny pod odrębną nazwą domenową.
 5. Biblioteki – kody źródłowe wykorzystywane w różnych elementach serwisu, nie będące autorstwa Usługodawcy (np. tinyMCE, jQuery, fancybox)
 6. Cennik – wykaz płatnych usług, zawierający opłaty jednorazowe i abonamentowe, opublikowany w następujących dokumentach:
  1. Cennik podstawowy – zawierający ceny poszczególnych pakietów
  2. Cennik usług dodatkowych – zawierający ceny dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę poza pakietami.
 7. Okres testowy – bezpłatny okres obejmujący 14 dni od momentu potwierdzenia adresu e-mail przez Abonenta, umożliwiający bezpłatne korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiający zapoznanie się z interfejsem Konta Abonenta oraz dostępnymi funkcjonalnościami Sklepu internetowego, bez możliwości prowadzenia sprzedaży towarów lub usług oraz ograniczeniem zakresu Usług jedynie do pomocy technicznej.
 8. Okres rozliczeniowy – cykl płatności 1-miesięczny lub 12-miesięczny wybierany przez Abonenta.
 9. Opłata abonamentowa – opłacane z góry przez Abonenta wynagrodzenie dla Usługodawcy zgodne z Cennikiem usług w ramach okresu rozliczeniowego liczonego od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca.
 10. Transfer – ilość danych mierzona w GB przesyłanych przez Abonenta w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie logów serwera WWW i FTP.
 11. Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana poprzez formularz założenia Sklepu Internetowego pomiędzy Usługodawcą, a Abonentem na podstawie niniejszego regulaminu, posiadająca dla Abonenta charakter zawodowy.
 12. Usługa (lub Usługi) – czynności wykonywane przez Usługodawcę, zgodnie z wybranym planem abonamentowym przez Abonenta oraz usługi dodatkowe zamówione przez Abonenta, zamówione za pośrednictwem konta Abonenta w serwisie www.selly.pl lub w inny wskazany sposób w treści Regulaminu. Usługą jest również utrzymanie i prowadzenie konta Abonenta i zarządzanie wprowadzonymi przez niego danymi w Panelu administracyjnym.
 13. Panel administracyjny – miejsce, z którego Abonent jako administrator Sklepu internetowego ma możliwość konfiguracji ustawień Sklepu internetowego oraz uzyskania informacji na temat Sklepu internetowego, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w poszczególnych modułach. Szczegóły w zakresie obsługi Panelu administracyjnego są zamieszczone w zakładce Baza wiedzy na stronie www.selly.pl
 14. Akt o usługach cyfrowych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.
§2. Prawa autorskie
 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do oprogramowania Sklepu internetowego, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca oświadcza, że jest jedynym samodzielnym twórcą oprogramowania.
 3. Usługodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystane w oprogramowaniu używane są zgodnie z ich licencją.
§3. Warunki świadczenia Usług
 1. Zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu jest niezbędne w celu zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Abonentem, zawieranej w momencie złożenia zamówienia w formie elektronicznej lub innych formach opisanych poniżej. Abonent, rejestrując się do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, zarówno w Okresie testowym jak również w wersji pełnej, odpłatnej, zapoznaje się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz cennika podstawowego oraz cennika usług dodatkowych.
 2. Abonent w momencie rejestracji sklepu internetowego w Okresie testowym lub w zakresie pełnego dostępu płatnego jest zobowiązany podać prawdziwe dane identyfikacyjne oraz informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych Abonenta.
 3. W celu skorzystania z Usług w Okresie testowym Abonent może zaproponować nazwę bezpłatnej domeny technicznej, składającej się z dowolnej nazwy (pod warunkiem jej dostępności) z dodatkiem .selly24.pl. Abonent może podłączyć swoją nazwę domeny w panelu administracyjnym Sklepu internetowego.
 4. W celu skorzystania z Usług w okresie testowym poza nazwą bezpłatnej domeny, o której mowa w pkt 2, Abonent wprowadza adres e-mail oraz numer telefonu i następnie zatwierdza wprowadzone dane.
 5. Po zatwierdzeniu danych, o których mowa w pkt 2 i 3 Abonent otrzymuje na swoją skrzynkę e-mail wiadomość z linkiem potwierdzenia założenia Sklepu internetowego. Po otwarciu linku potwierdzającego adres e-mail następuje rozpoczęcie Okresu testowego.
 6. Następnie Abonent otrzymuje na swoją skrzynkę e-mail wiadomość, zawierającą dane do logowania w panelu administracyjnym oraz instrukcję uruchomienia sklepu krok po kroku. Po zalogowaniu się do Panelu administracyjnego Abonent może korzystać z pełnych funkcjonalności Sklepu internetowego.
 7. W ramach korzystania z Usług w Okresie testowym, Abonent z poziomu Panelu administracyjnego ma możliwość wybrania pełnego, płatnego dostępu do Usług oferowanych przez Usługodawcę, w ramach wybranego przez Abonenta planu abonamentowego. Informacje o planach abonamentowych dostępne są w zakładce Cennik > Plany abonamentowe na stronie www.selly.pl .
 8. W celu skorzystania z pełnego, płatnego dostępu do Usług Abonent może złożyć zamówienie za pośrednictwem formularza rejestracji sklepu dostępnego w panelu administracyjnym.
 9. W celu skorzystania z pełnego, płatnego dostępu do Usług Abonent:
  1. wybiera plan abonamentowy,
  2. wybiera okres rozliczeniowy abonamentu,
  3. uzupełnia dane do faktury i dane kontaktowe,
  4. wybiera formę płatności oraz
  5. obowiązkowo zapoznaje się i zatwierdza niniejszy Regulamin, Politykę prywatności, Cennik podstawowy oraz Cennik usług dodatkowych,
  6. dodatkowo (nieobowiązkowo): rejestruje kod polecenia, jeżeli uzyskał kod od dotychczasowego abonenta lub innej osoby lub podmiotu,
  7. dokonuje opłaty pierwszego okresu abonamentowego.
 10. Abonent zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób nie naruszający przepisów prawa kraju, w którym jest dokonywana sprzedaż, przepisów prawa własności intelektualnej, dobrych obyczajów, cudzego dobra osobistego. Naruszenie powyższych zakazów skutkuje wyłączną odpowiedzialnością Abonenta oraz natychmiastowym zawieszeniem usług.
 11. Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczenia usług Abonenta na rzecz swoich Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności także za wypłacalność Abonenta wobec Klientów ani Klientów wobec Abonenta.
 12. Usługodawca nie odpowiada za osiągane poziomy sprzedaży Sklepu internetowego.
 13. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny.
 14. Abonent wprowadzając zmiany w mechanizmów Panelu administracyjnym może zmieniać wygląd i funkcjonalność oprogramowania Sklepu internetowego w zakresie przewidzianym przez dany moduł.
 15. Abonent nie może udostępniać osobom trzecim korzystania z panelu administracyjnego Oprogramowania sklepu.
 16. Abonent nie może dokonywać prób łamania zabezpieczeń serwerów Usługodawcy oraz prowadzić działań, które mogą uniemożliwić, ograniczyć lub pogorszyć dostęp do Usług innych abonentów.
 17. Abonent zobowiązuje się do nie naruszania własności intelektualnej Usługodawcy w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny w oprogramowaniu Sklepu internetowego.
 18. Abonent upoważnia Usługodawcę do umieszczenia w stopce sklepu internetowego, niezależnie od sposobu ich publikacji, oznaczeń dotyczących autorstwa w postaci nieukrytego tekstu lub znaku graficznego z aktywnym linkiem do strony Usługodawcy. Niedozwolone jest ukrywanie tego oznaczenia przez Abonenta, chyba że Usługodawca wyraził na to zgodę po pobraniu stosownej opłaty z tego tytułu.
 19. Usługodawca świadczy pomoc techniczną w języku polskim drogą elektroniczną przez email lub przez moduł zgłoszeń dostępny w Panelu administracyjnym sklepu.
 20. Zakres pomocy technicznej obejmuje przekazanie instrukcji o sposobie działania danej funkcjonalności sklepu.
 21. Abonent wyraża zgodę na nieodpłatne, niewyłączne wykorzystanie przez Usługodawcę nazwy jego firmy oraz logotypu (znaku towarowego) w celach marketingowych, poprzez zamieszczenie ich na stronie www Usługodawcy oraz w innych materiałach elektronicznych reklamujących działalność Usługodawcy na stronie internetowej Usługodawcy oraz podstronach, a także na profilach social media prowadzonych przez Usługodawcę.
 22. Usługodawca nie świadczy usług osobom niepełnoletnim.
 23. Usługodawca nie prowadzi ogólnego monitorowania treści udostępnianych przez Abonentów. Usługodawca umożliwia złożenie zgłoszenia treści, które według podmiotu zgłaszającego stanowią treści nielegalne drogą elektroniczną na adres e-mail: dsa@selly.pl. Zgłoszenie musi zawierać link oraz uzasadnienie, że wskazane informacje stanowią nielegalne treści, imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia. Zawiadomienie w pierwszej kolejności jest analizowane pod względem prawidłowości. W przypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich Usługodawca usunie wskazane strony z witryny bez zwłoki po stwierdzeniu niezgodności z prawem. Usługodawca bez zbędnej zwłoki powiadomi podmiot zgłaszający o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji. W sprawach związanych z realizacją obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych Usługodawca wyznacza adres kontaktowy, który umożliwia organom państw członkowskich UE, Komisji UE oraz Radzie Usług Cyfrowych prowadzenie bezpośredniej komunikacji elektronicznej. Komunikacja może odbywać się poprzez wyznaczony adres e-mail: dsa@selly.pl. Komunikacja prowadzona jest w języku polskim lub języku angielskim.
§4. Rozliczenia
 1. Poza Okresem testowym, korzystanie z Usług jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem  podstawowym oraz cennikiem usług dodatkowych publikowanym na stronie Usługodawcy www.selly.pl.
 2. Dokonanie zapłaty powoduje uruchomienie Usługi po zarejestrowaniu przez Usługodawcę wpłaty na jego rachunku bankowym.
 3. Po uruchomieniu Usługi trwa Okres testowy 14 dni, w którym nie są naliczane opłaty abonamentowe.
 4. W  momencie podłączenia domeny docelowej następuje produkcyjne uruchomienie sklepu i uważa się, że Abonent nie ma żadnych uwag do wykonanych zleceń.
 5. Wszelkie opłaty za usługi dodatkowe dokonywane są z góry na podstawie otrzymanej faktury proforma.
 6. Zlecone usługi wykonywane są automatycznie, pod warunkiem zgromadzenia wystarczającej liczby godzin z abonamentu. W przypadku kiedy wykonanie usługi spowoduje przekroczenie wskazanych godzin pracy specjalistów na koncie Abonenta, wówczas Abonent zostanie poinformowany o wysokości przekroczenia a usługa zostanie wykonana po akceptacji przez Abonenta wyceny przedstawionej przez Usługodawcę i zasilenia konta odpowiednią ilością godzin.
 7. Opłata abonamentowa jest pobierana zgodnie z Cennikiem i przewidzianymi parametrami Usługi w danym planie abonamentowym, w szczególności w zakresie limitów miesięcznego okresu rozliczeniowego: transferu, objętości dyskowej, limitów ilości produktów i aukcji.
 8. Podstawą obliczania użycia transferu jest rejestracja zdarzeń na serwerze w postaci logów i codzienny zapis użytego transferu w panelu administracyjnym sklepu. Na zajętość dyskową wliczana jest zawartość podkatalogu img/ sklepu (zdjęcia produktów, pliki wgrane przez Abonenta), a jej wielkość prezentowana jest w panelu administracyjnym sklepu. Przekroczenie ustalonego limitu transferu w jednym miesiącu kalendarzowym skutkuje odpowiednią dopłatą za przekroczony limit wg Cennika. Przekroczenie ustalonego limitu użycia powierzchni dyskowej oraz limitów aukcji w jednym miesiącu kalendarzowym skutkuje zmianą abonamentu na wyższy, a w przypadku osiągnięcia planu abonamentowego najwyższego naliczane będą odpowiednie dopłaty za przekroczony limit wg Cennika.
 9. Należności za Usługi abonamentowe Abonent jest zobowiązany opłacać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury proforma. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy.
 10. Opłaty są pobierane za bieżący okres z góry na podstawie faktury proforma wystawionej pierwszego dnia danego okresu abonamentowego. Faktury proforma są przesyłane w postaci elektronicznej na kontaktowy adres email. Abonent zobowiązany jest do zatwierdzenia faktury lub przesłania zastrzeżeń co do treści lub pozycji wystawionej faktury w ciągu 5 dni od dnia otrzymania faktury.
 11. W przypadku braku zapłaty za Usługę w terminie określonym w §4. pkt 9. następuje automatyczna blokada dostępu do panelu administracyjnego sklepu. Wznowienie Usługi następuje po uregulowaniu zaległej płatności. Uregulowanie płatności następuje w dniu uznania pełnej, zaległej płatności na rachunku Usługodawcy.
 12. Brak zapłaty za usługę w ciągu 7 dni po wymaganym terminie powoduje automatyczne zawieszenie wszystkich usług: blokadę serwera oraz brak możliwości skorzystania z usług gwarancyjnych. Wznowienie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległej płatności.
 13. Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującym prawem.
 14. Wniesiona opłata z góry za dowolny okres abonamentowy nie podlega zwrotowi ani zamianie na inne Usługi.
 15. W przypadku nabycia usług abonamentowych w cenie promocyjnej na pierwszy rok, przedłużenie usług odbywa się w cenie standardowej obowiązującej w dniu przedłużenia.
§5. Zmiany i rezygnacja z Usług
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cenniku. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej niż po 30 dniach od dnia ich ogłoszenia. Oferty przedstawione Abonentom przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania i są ważne w okresie 14 dni od dnia ich doręczenia Abonentowi. Abonent, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone  w niniejszym Regulaminie, składa wypowiedzenie Umowy na zasadach opisanych w pkt 5 poniżej. Abonent może doręczyć Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto ulega zablokowaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie, a następnie usunięciu wraz ze zgromadzonymi na nim danymi w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmian.
 2. Usługodawca ma obowiązek powiadomić Abonenta o planowanej zmianie Cennika z wyprzedzeniem jednego Okresu rozliczeniowego.
 3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Abonent zostanie poinformowany poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Nowy Regulamin obowiązuje Abonenta, jeśli w ciągu 30 dni od daty publikacji nowego Regulaminu nie oświadczy w formie pisemnej o braku akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczny z ze złożeniem wypowiedzenia na zasadach opisanych w pkt 5.
 5. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez Abonenta jak i Usługodawcę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 6. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.
 7. W trakcie okresu wypowiedzenia Abonent jak i Usługodawca mają prawo do odwołania swojego wypowiedzenia i kontynuacji usług na zasadach aktualnego Regulaminu i Cennika.
 8. Abonent może bezpłatnie dokonać cesji usług na podmioty trzecie za zgodą Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Usługodawca może bezpłatnie dokonać cesji wszystkich praw i obowiązków wynikających z zawartych z Abonentami umów – na podmioty trzecie, bez konieczności uzyskiwania zgody Abonentów.
§6.  Ochrona danych osobowych
 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Abonenta, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Abonenta przed zawarciem umowy.
 2. Abonent może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO oraz innymi właściwymi przepisami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej: https://www.selly.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Abonent jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów i powierza je do przetwarzania Usługodawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu na zasadach opisanych poniżej:
  1. Zakres powierzonych danych osobowych:
   1. Dane klientów: e-mail, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres do faktury, Państwo, numer telefonu, ID Status, login allegro, ostatnie logowanie, adres IP, NIP, PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia, płeć, kraj pochodzenia, login na allegro lub ewentualnie w przypadku przedsiębiorców: dane pracowników klienta (imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres zakładu pracy, adres korespondencyjny, ID status, login allegro, ostatnie logowanie, adres IP).
   2. Dane pracowników: imię, nazwisko, adres zakładu pracy, stanowisko, adres e-mail, telefon, login, adres IP, wizerunek (zdjęcie)
  2. Administrator oświadcza, że powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług wynikających z Regulaminu oraz w celu w nim określonym.
  4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Dotyczy to również przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (chyba, że obowiązek przekazania nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający). W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  5. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  6. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych, w tym w szczególności rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych.
  7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje.
  8. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Podmiotu przetwarzającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w imieniu Podmiotu przetwarzającego powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Podmiot przetwarzający zobowiązany jest wpisać do prowadzonej przez niego „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
  9. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy pomocy których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy oraz Umowy o współpracy, oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się okazać oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Administratora.
  10. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych, o których mowa w niniejszej Umowie.
  11. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji, zgłosić to Administratorowi, z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.
  12. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, wyłącznie w razie braku pisemnego sprzeciwu Administratora w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji od Podmiotu przetwarzającego o zamiarze dalszego powierzenia, z uwzględnieniem pkt 2 niniejszego paragrafu. Informacja o zamiarze dalszego powierzenia zostanie przekazana drogą elektroniczną. Powyższe dotyczy także przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  13. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania podwykonawcom, z którymi Podmiot przetwarzający współpracuje w momencie zawierania niniejszej umowy. Podmiot przetwarzający oświadcza, że współpraca z tymi podwykonawcami jest konieczna do prawidłowego realizowania Umowy o współpracę oraz niniejszej umowy.
  14. Podmiot, któremu zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych w ramach podpowierzenia, winien spełniać wymogi, do spełnienia których zobowiązany jest Podmiot przetwarzający, a także dawać gwarancję należytego wykonania obowiązków ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Podmiotu powierzającego za niewywiązanie się ze spoczywających na podmiocie, któremu podpowierzył przetwarzanie danych osobowych, obowiązków ochrony danych osobowych.
  15. W razie złożenia przez Administratora sprzeciwu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy o współpracy ze skutkiem natychmiastowym, gdyby dalsze powierzenie przetwarzania danemu podwykonawcy było konieczne do prawidłowego realizowania Umowy o współpracy.
  16. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się ściśle współpracować – w tym za pośrednictwem Inspektorów Ochrony Danych, jeżeli zostali wyznaczeni przez którąkolwiek ze Stron – informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.
  17. Podmiot przetwarzający na żądanie zgłoszone przez Administratora udostępni wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO oraz obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
  18. Podmiot przetwarzający ma obowiązek pomagać Administratorowi jako Administratorowi Danych Osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
  19. Administrator ma prawo do przeprowadzania kontroli oraz audytów u Podmiotu przetwarzającego w związku z weryfikacją poprawnego stosowania przepisów RODO, Ustawy, innych właściwych przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także postanowień niniejszej Umowy. O terminie i formie kontroli lub przeprowadzanego audytu Administrator będzie każdorazowo informował Podmiot przetwarzający w sposób przyjęty przez Strony jako forma kontaktu.
  20. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami RODO, Ustawy, innymi właściwymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
  21. Przy określaniu odpowiedzialności cywilnoprawnej Podmiotu przetwarzającego stosuje się art. 82 ust. 2 RODO, zgodnie z którym Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody wyrządzone osobie trzeciej wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem poleceniami Administratora lub wbrew takim poleceniom.
  22. Administrator, który zapłacił całość odszkodowania za szkodę wyrządzoną przetwarzaniem, w którym uczestniczył Podmiot przetwarzający, ma prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części odszkodowania, zgodnie z warunkami określonymi w lit. u) powyżej.
  23. W przypadku wystąpienia przez osoby, których dane zostały powierzone do przetwarzania, z roszczeniami do Administratora, Administrator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Podmiot przetwarzający. W przedmiotowym przypadku, gdyby Podmiot przetwarzający ponosił odpowiedzialność w zakresie roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zwolnić Administratora od odpowiedzialności, zwrócić poniesione z tego tytułu koszty (w tym koszty pomocy prawnej) oraz zaspokoić roszczenia takich osób w sposób przewidziany przepisami prawa.
  24. W celu uniknięcia wątpliwości, Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania lub zaniechania.
  25. Czas trwania powierzenia danych osobowych: przez cały okres obowiązywania Regulaminu.
§7. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca zapewnia dostępność oprogramowania sklepu na poziomie 99.9% czasu w ujęciu rocznym z zastrzeżeniem pkt 2 oraz pkt 6.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania okresowych prac technicznych i krótkotrwałego wyłączenia serwera w możliwie najmniej uciążliwych godzinach. Prace te nie wliczają się do czasu niedostępności Oprogramowania sklepu, o którym mowa w pkt 1, a Abonent o takich pracach zostanie poinformowany z jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Za brak dostępności oprogramowania uznaje się niedostępność lub nieprawidłowe działanie takich modułów, które blokują jakąkolwiek możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu internetowego i składania zamówień przez Klientów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, szczególnie wynikające z udostępnienia osobom trzecim danych dostępowych do serwera i Oprogramowania sklepu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za błędy oraz niedostępność usług firm zewnętrznych, takich jak bramki płatności, kurierzy, systemy ERP.
 6. Usługodawca nie odpowiada za utracone korzyści Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 7. Usługodawca nie jest zobowiązany do przeszkolenia Abonenta z zakresu użytkowania Oprogramowania sklepu.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy ze wszystkich tytułów ograniczona jest do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia z tytułu bieżącego planu abonamentowego.
§8. Gwarancja i reklamacje
 1. Usługodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Oprogramowania sklepu na cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem §4. pkt 11.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania błędów w możliwie najkrótszym terminie uzależnionym od stopnia skomplikowania błędu.
 3. Nieprawidłowe działanie oprogramowania Sklepu internetowego Abonent będzie zgłaszał poprzez:
  1. moduł Zgłoszenia dostępny w Panelu Administracyjnym w zakładce Konto > Zgłoszenia lub
  2. e-mail
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie poprzez e-mail lub za pośrednictwem Panelu Administracyjnego w zakładce Konto > Zgłoszenia w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź zostanie wysłana na adres mailowy kontaktu technicznego Abonenta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi lub usunięcia błędu, jeśli wymagać to będzie specjalistycznych informacji, analiz lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
§9. Informacje poufne
 1. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji uzyskanych od Abonenta (bez względu na formę ich utrwalenia) wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego i prawidłowego wykonania Umowy.
 2. Abonent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, dokumentów i innych materiałów (przekazanych w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej), o których dowiedział się od Usługodawcy w związku zawarciem i realizacją Umowy (zwane dalej ,,Informacjami poufnymi”).
 3. Za Informacje poufne uważa się w szczególności informacje dotyczące sposobu prowadzenia działalności przez Usługodawcę, informacje dotyczące warunków oferty oraz informacje dotyczące aspektów technicznych funkcjonowania Sklepu internetowego.
 4. W związku z obowiązkiem zachowania poufności, Abonent zobowiązuje się do nie ujawniania, nie wykorzystywania oraz nie udostępniania Informacji poufnych bez pisemnej zgody Usługodawcy, chyba że konieczność ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Abonent ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników i współpracowników.
 6. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji poufnych obowiązuje zarówno w okresie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu, niezależnie od sposobów jej zakończenia.
§10. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku wyczerpania się procedur reklamacyjnych oraz polubownych, spory pomiędzy Usługodawcą a Abonentem, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy..
 2. Regulamin obowiązuje od 16.02.2024 roku.

Wypróbuj Selly bez ryzyka!

Rozpocznij za darmo i ciesz się 14-dniowym okresem próbnym.
Zamów indywidualną szatę graficzą, a otrzymasz 60 dni testowania oprogramowania całkowicie bezpłatnie!

 • Wyróżnienia i podium w eKomersach dla platform sklepowych 2012 - 2015

  Wyróżnienia i podium w eKomersach dla platform sklepowych

 • Certyfikat Ceneo.pl dla platform e-commerce 2016

  Certyfikat Ceneo.pl dla
  platform e-commerce

 • Nominacja Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza 2016

  Nominacja Dolnośląski Gryf
  Nagroda Gospodarcza

 • Wspieramy klub KPR Kobierzyce 2017 - 2019

  Wspieramy klub
  KPR Kobierzyce

 • Nagroda - Lider wsparcia w Tworzeniu Sklepu Internetowego 2019

  Lider wsparcia w Tworzeniu
  Sklepu Internetowego

 • Nagroda Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2019 2019

  Przedsiębiorstwo
  FAIR PLAY 2019