Regulamin

Regulamin określa zakres i warunki korzystania przez Abonenta ze Sklepu internetowego, stanowiącego własność Selly Sp. z o.o. z siedzibą w Królikowicach ul. Długa 17, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565693, KRS: 0000684539, REGON: 367683150, zwanego dalej Usługodawcą.

§1. Definicje w rozumieniu niniejszego regulaminu

 1. Usługodawca – właściciel serwisu, tj. Selly Sp. z o. o., reprezentowana przez Mariusz Połowczuk – Prezez Zarządu.
 2. Abonent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym Abonenta lub korzystająca z jego zasobów.
 4. Sklep internetowy – program komputerowy służący do prowadzenia sprzedaży towarów i usług przez Internet, dostępny pod odrębną nazwą domenową.
 5. Biblioteki – kody źródłowe wykorzystywane w różnych elementach serwisu, nie będące autorstwa Usługodawcy (np. tinyMCE, jQuery, fancybox)
 6. Cennik – wykaz płatnych usług zawierający opłaty jednorazowe i abonamentowe.
 7. Opłata początkowa – pierwsza opłata za abonament lub za projekt graficzny powodująca uruchomienie i udostępnienie przez Usługodawcę zasobów Sklepu internetowego
 8. Okres testowy – bezpłatny okres po założeniu Sklepu internetowego, w którym nie pobierana jest opłata abonamentowa.
 9. Pakiet graficzny – usługa polegająca na projekcie szaty graficznej sklepu oraz wdrożeniu projektów do systemu sklepu.
 10. Opłata abonamentowa – opłacane z góry przez Abonenta wynagrodzenie dla Usługodawcy zgodne z Cennikiem usług w miesięcznym okresie rozliczeniowym liczonym od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca.
 11. Transfer – ilość danych mierzona w GB przesyłanych przez Abonenta w okresie rozliczeniowym na podstawie logów serwera WWW i FTP.

§2. Oprogramowanie sklepu

 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do oprogramowania Sklepu internetowego wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca oświadcza, że jest jedynym samodzielnym twórcą oprogramowania.
 3. Usługodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystane w oprogramowaniu używane są zgodnie z ich licencją.

§3. Warunki świadczenia usługi

 1. Zapoznanie się z Regulaminem jest integralną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą a Abonentem zawieranej w momencie złożenia zamówienia w formie elektronicznej.
 2. Abonent może zaproponować nazwę bezpłatnej domeny z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej nazwy na inną w przypadku, gdy w chwili zgłoszenia domena będzie już zajęta.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny.
 4. Dokonanie opłaty początkowej przez Abonenta jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją wszystkich jego zapisów.
 5. Abonent jest zobowiązany podać prawdziwe dane identyfikacyjne oraz informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych Abonenta.
 6. Abonent zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób nie naruszający przepisów prawa kraju, w którym jest dokonywana sprzedaż, przepisów prawa własności intelektualnej, dobrych obyczajów, cudzego dobra osobistego. Naruszenie powyższych zakazów skutkuje wyłączną odpowiedzialnością Abonenta oraz natychmiastowym zawieszeniem usług.
 7. W wyjątkowych sytuacjach Usługodawca ma prawo zażądać przedstawienia w terminie 7 dni zaświadczenia o niekaralności Abonenta pod warunkiem odmowy świadczenia usług w przypadku braku otrzymania takiego zaświadczenia.
 8. Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczenia usług Abonenta na rzecz swoich Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności także za wypłacalność Abonenta wobec Klientów ani Klientów wobec Abonenta.
 9. Usługodawca nie odpowiada za osiągane poziomy sprzedaży Sklepu internetowego.
 10. Usługodawca nie dopuszcza możliwości uruchomienia sklepu i prowadzenia sprzedaży w domenie technicznej Usługodawcy (nazwa.selly24.pl). Przed zdjęciem hasła zabezpieczającego sklep w okresie testowym Abonent musi dokonać podłączenia domeny docelowej sklepu.
 11. Abonent wprowadzając zmiany do udostępnionych mechanizmów może zmieniać wygląd i funkcjonalność Oprogramowania sklepu w zakresie przewidzianym przez dany moduł.
 12. Abonent nie może udostępniać osobom trzecim korzystania z panelu administracyjnego Oprogramowania sklepu.
 13. Abonent nie może dokonywać prób łamania zabezpieczeń serwerów Usługodawcy oraz prowadzić działań, które mogą uniemożliwić, ograniczyć lub pogorszyć dostęp do usług innych Abonentów.
 14. Abonent zobowiązuje się do nie naruszania własności intelektualnej Usługodawcy w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny w Oprogramowaniu sklepu.
 15. Abonent upoważnia usługodawcę do umieszczenia w stopce sklepu internetowego, niezależnie od sposobu ich publikacji, oznaczeń dotyczących autorstwa w postaci nieukrytego tekstu lub znaku graficznego z aktywnym linkiem do strony Usługodawcy. Niedozwolone jest ukrywanie tego oznaczenia przez Abonenta.
 16. Usługodawca świadczy pomoc techniczną w języku polskim drogą elektroniczną przez email lub przez moduł komunikatów dostępny w panelu administracyjnym sklepu.
 17. Zakres pomocy technicznej obejmuje przekazanie instrukcji o sposobie działania danej funkcjonalności sklepu.

§4. Rozliczenia

 1. Korzystanie z usług jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług publikowanym na stronie Usługodawcy.
 2. Dokonanie zapłaty powoduje uruchomienie usługi w terminie przewidzianym w Cenniku.
 3. Po uruchomieniu usługi trwa okres testowy, w którym nie są naliczane opłaty abonamentowe. W okresie testowym sklep nie świadczy sprzedaży i ma ograniczony zakres usług jedynie do pomocy technicznej.
 4. Opłata za Pakiet graficzny dokonywana jest z góry. Prace graficzne są wykonywane w porozumieniu z Abonentem na podstawie otrzymanych wytycznych (kolorystyka, układ, inne przykładowe realizacje).
 5. W momencie produkcyjnego uruchomienia sklepu z wdrożonym Pakietem graficznym uważa się, że Abonent nie ma żadnych uwag do jego wykonania.
 6. Wszelkie opłaty za indywidualne funkcjonalności dokonywane są z góry na podstawie otrzymanej faktury proforma wg wcześniejszej wyceny zakresu prac.
 7. Opłata abonamentowa jest pobierana zgodnie z Cennikiem i przewidzianymi parametrami usługi w danym planie abonamentowym, w szczególności w zakresie limitów miesięcznego okresu rozliczeniowego: transferu, objętości dyskowej, limitów ilości produktów i aukcji.
 8. Podstawą obliczania użycia transferu jest rejestracja zdarzeń na serwerze w postaci logów i codzienny zapis użytego transferu w panelu administracyjnym sklepu. Na zajętość dyskową wliczana jest zawartość podkatalogu img/ sklepu (zdjęcia produktów, pliki wgrane przez Abonenta), a jej wielkość prezentowana jest w panelu administracyjnym sklepu. Przekroczenie ustalonego limitu transferu w jednym miesiącu kalendarzowym skutkuje odpowiednią dopłatą za przekroczony limit wg Cennika. Przekroczenie ustalonego limitu użycia powierzchni dyskowej oraz limitów aukcji w jednym miesiącu kalendarzowym skutkuje zmianą abonamentu na wyższy, a w przypadku osiągnięcia planu abonamentowego najwyższego naliczane będą odpowiednie dopłaty za przekroczony limit wg Cennika.
 9. Należności za usługi abonamentowe Abonent jest zobowiązany opłacać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury proforma. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy.
 10. Opłaty są pobierane za bieżący okres z góry na podstawie faktury proforma wystawionej pierwszego dnia danego okresu abonamentowego. Faktury proforma są przesyłane w postaci elektronicznej na kontaktowy adres email.
 11. W przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym w §4. p. 8. następuje automatyczna blokada dostępu do panelu administracyjnego sklepu. Wznowienie usługi następuje po uregulowaniu zaległej płatności.
 12. Brak zapłaty za usługę w ciągu 14 dni po wymaganym terminie powoduje automatyczne zawieszenie wszystkich usług: blokadę serwera oraz brak możliwości skorzystania z usług gwarancyjnych. Wznowienie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległej płatności. Usługodawca może jednocześnie naliczyć dodatkową opłatę aktywacyjną zgodną z cennikiem usług dodatkowych.
 13. Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującym prawem.
 14. Wniesiona opłata z góry za dowolny okres abonamentowy nie podlega zwrotowi ani zamianie na inne usługi.

§5. Zmiany i rezygnacja z usług

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cenniku.
 2. Usługodawca ma obowiązek powiadomić Abonenta o planowanej zmianie Cennika z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego.
 3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Abonent zostanie poinformowany poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Nowy Regulamin obowiązuje Abonenta, jeśli w ciągu 30 dni od daty publikacji nowego Regulaminu nie oświadczy w formie pisemnej o braku akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczne z ze złożeniem wypowiedzenia na zasadach jak w §5. p.5.
 5. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez Abonenta jak i Usługodawcę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 6. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.
 7. W trakcie okresu wypowiedzenia Abonent jak i Usługodawca mają prawo do odwołania swojego wypowiedzenia i kontynuacji usług na zasadach aktualnego Regulaminu i Cennika.
 8. Abonent może bezpłatnie dokonać cesji usług na podmioty trzecie za zgodą Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Usługodawca może bezpłatnie dokonać cesji wszystkich praw i obowiązków wynikających z zawartych z Abonentami umów – na podmioty trzecie, bez konieczności uzyskiwania zgody Abonentów.

§6. Polityka prywatności

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Abonenta, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Abonenta przed zawarciem umowy. Ponadto Abonent może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 2. Abonent jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów i powierza je do przetwarzania Usługodawcy na podstawie odrębnej umowy.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia dostępność oprogramowania sklepu na poziomie 99.9% czasu w ujęciu rocznym z zastrzeżeniem §7. p. 6.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania okresowych prac technicznych i krótkotrwałego wyłączenia serwera w możliwie najmniej uciążliwych godzinach. Prace te nie wliczają się do czasu niedostępności Oprogramowania sklepu, o którym mowa w §7. p.1, a Abonent o takich pracach zostanie poinformowany z jednodniowym wyprzedzeniem.
 3. Za brak dostępności oprogramowania uznaje się niedostępność lub nieprawidłowe działanie takich modułów, które blokują jakąkolwiek możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu internetowego i składania zamówień przez Klientów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, szczególnie wynikające z udostępnienia osobom trzecim danych dostępowych do serwera i Oprogramowania sklepu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za utracone korzyści Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 6. Usługodawca nie jest zobowiązany do przeszkolenia Abonenta z zakresu użytkowania Oprogramowania sklepu.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy ze wszystkich tytułów ograniczona jest do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia z tytułu bieżącego planu abonamentowego.

§8. Gwarancja i reklamacje

 1. Usługodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Oprogramowania sklepu na cały okres wynajmu z zastrzeżeniem §4. p. 11.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania błędów w możliwie najkrótszym terminie uzależnionym od stopnia skomplikowania błędu.
 3. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania sklepu Abonent będzie zgłaszał przez email lub Komunikaty w panelu administracyjnym.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w możliwie najkrótszym terminie. Odpowiedź zostanie wysłana na adres mailowy kontaktu technicznego Abonenta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi lub usunięcia błędu, jeśli wymagać to będzie specjalistycznych informacji, analiz lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§9. Obsługa prawna

 1. Usługodawca umożliwia Abonentowi zakup jednego z trzech Pakietów, zawierających dokumentację dla sklepu internetowego wymaganą przepisami prawa.
 2. Pakiety przygotowane są przez ENSIS Kancelarię Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński S.C. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 34 lok. 306L.
 3. Opłaty za Pakiety podane są w cenniku.
 4. W skład Pakietu „Regulamin sklepu internetowego” wchodzi: szablon regulaminu, druk odstąpienia od umowy, druk reklamacji, polityka plików Cookies, instrukcja wdrożenia oraz 12-miesięczna aktualizacja dokumentacji.
 5. W skład Pakietu „Ochrona danych osobowych (GIODO)” wchodzi indywidualna dokumentacja: polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa informacji wraz z załącznikami, instrukcja zarządzania systemem informatycznym wraz z załącznikami, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, właściwa ilość wniosków do GIODO oraz instrukcja wdrożenia procedur w firmie.
 6. W skład Pakietu „Regulamin sklepu internetowego + ochrona danych osobowych (GIODO)” wchodzą wszystkie składniki, o których mowa w §9. p. 3 i 4.
 7. Przed końcem 12-miesięcznej aktualizacji, o której mowa w §9. p. 3, Abonent ma prawo zrezygnować z dalszej subskrypcji, składając pisemne oświadczenie droga mailową lub przesyłając je na adres Usługodawcy. W przypadku braku takiej dyspozycji aktualizacja zostaje automatycznie przedłużona o kolejne 12 miesięcy.
 8. Usługodawca umożliwia ponadto skorzystanie z Pakietu Indywidualnego – w przypadku chęci skorzystania z indywidualnej porady prawnej Abonent proszony jest o wypełnienie formularza zgłoszenia w zakładce „Regulaminy sklepów internetowych”.

§10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wyczerpania się procedur reklamacyjnych oraz polubownych, spory pomiędzy Usługodawcą a Abonentem, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy..
 2. Regulamin obowiązuje od 29.07.2020 roku.